Monthly Archives: Styczeń 2013

Opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania

Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu:

Prezes Zarządu odpowiedzialny jest w szczególności za koordynację prac Zarządu w zakresie tworzenia strategii rozwoju Spółki oraz rocznych planów działalności, kształtowanie struktury organizacyjnej, politykę kadrową, system motywacyjny i kontrolę wewnętrzną oraz finanse i administrację Spółki.

Zastępca Prezesa Zarządu – Dyrektor Pionu Serwisu odpowiedzialny jest za tworzenie strategii rynkowej funkcjonowania pionu serwisu oraz sprawuje bezpośredni nad nim nadzór. Jest odpowiedzialny za system controllingu Spółki – kontrolę realizacji planów rocznych, zadań miesięcznych, kontrolę i ocenę funkcjonowania struktury organizacyjnej oraz poszczególnych jednostek pod kątem sprawności przebiegu procesów informacyjnych i realizacji podstawowych funkcji. Nadzoruje system sprawozdawczości, funkcjonowanie baz danych oraz kontroluje osiągane wyniki i wskaźniki ekonomiczne.

Zastępca Prezesa Zarządu – Dyrektor opracowuje strategię rynkową Spółki oraz nadzoruje pracę działu marketingu. Przygotowuje plany rozwoju Spółki, wdrożenie nowych produktów i odpowiada za realizację planów inwestycyjnych oraz system naboru, weryfikacji oceny i szkolenia pracowników.

Członek Zarządu – Dyrektor Pionu Handlowego odpowiada za realizację marketingowej strategii Spółki w zakresie handlu produktami. Organizuje i nadzoruje pracę pionu handlowego, odpowiada za realizację planu sprzedaży i jej rentowność oraz za współpracę z klientami grupowymi.

Członek Zarządu – Dyrektor Pionu Zakupów kształtuje i odpowiada za realizację polityki Spółki  w zakresie zakupów oraz za współpracę handlową z zagranicą. Bezpośrednio nadzoruje pracę działu logistyki.

Reklamy

Planowanie jako podstawowa funkcja kierowania organizacją

Planowanie jest wyjściową i celotwórczą funkcją kierowania, projektowaniem przyszłości do jakiej dążą menedżerowie, zgodnie z ich aspiracjami przy wykorzystaniu środków prowadzących do ich realizacji –  inaczej mówiąc jest to wybór przyszłych działań.

Aspiracje menedżerów należy zintegrować w zwartym scenariuszu podporządkowanym trzem celom:

  • tworzeniu obrazu pokazującego, czym organizacja chciałaby być jako całość;
  • ustanowieniu wytycznych dla planowania stopniowego przejścia od organizacji istniejącej  do pożądanej;
  • pobudzeniu i rozpaleniu wyobraźni menedżerów do tego stopnia, aby zerwali ze stereotypami z siłą dostateczną do ich pokonania i włączyli się do procesu dokonywania zmian.

Tak więc najistotniejszym elementem planowania jest sprecyzowanie – co i w jakim celu chce się robić, a następnie przystąpić do realizacji.

Mechanizm istoty planowania w praktycznej działalności menedżera przedstawia schemat 1.

Schemat 1.

TYTUŁ:  PLANOWANIE  I  JEGO  ELEMENTY  SKŁADOWE[1]

prace


[1] Zob. L. Haber „Zarys zarządzania małą firmą” ,s 86