Archiwa blogu

Urząd skarbowy – specyfika organizacji

Urząd skarbowy – to organ administracji publicznej będący terenową agendą Ministerstwa Finansów, podległy ministrowi finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowej. Urzędy skarbowe działają na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych. Zgodnie z tą ustawą urzędem skarbowym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, natomiast władzę zwierzchnią w izbie skarbowej sprawuje dyrektor izby skarbowej. Zarówno dyrektora izby, jak i wicedyrektora, a także naczelnika urzędu skarbowego – na wniosek dyrektora izby skarbowej – powołuje i odwołuje Minister Finansów. Natomiast – na wniosek naczelnika urzędu skarbowego – zastępcę naczelnika ma prawo powołać i odwołać dyrektor izby.

Wyżej wymieniona ustawa nakreśla także charakter zadań, jakim obowiązane są sprostać urzędy i izby skarbowe.

W poczet obowiązków urzędów skarbowych należy zaliczyć[1]:

–     ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz nie podatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

–     rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,

–     wykonywanie kontroli podatkowej,

–     podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa a budżetami gmin,

–     prowadzenie dochodzeń w sprawach karno – skarbowych,

–     rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych,

–     wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Karnego wykonawczego oraz ustawy karnej skarbowej,

–     wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Obowiązkiem i prawem urzędów skarbowych jest żądanie od podmiotów objętych kontrola podatkową sprawozdań finansowych oraz innych materiałów niezbędnych do kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem.

W obrębie Urzędu Skarbowego w Łasku działa kilkanaście jednostek organizacyjnych, w obrębie których zatrudnionych jest 68 osób:

Tabela 3.1. Zestawienie jednostek organizacyjnych i kryteriów doboru personelu w Urzędzie Skarbowym w Łasku

Dział Ilość zatrudnionych Kryterium doboru
Dział Podatku Dochodowego 11 osób: kierownik,
2 starszych komisarzy,
2 komisarzy, 2 starszych inspektorów, 4 inspektorów
wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze,   dobra znajomość obsługi komputera
Referat Podatków Pośrednich 5 osób: kierownik, starszy komisarz, komisarz,
2 inspektorów
wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze,   dobra znajomość obsługi komputera i kas fiskalnych,
Wieloosobowe Stanowisko Przechowywania Akt 2 starszych inspektorów wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie, staż   pracy powyżej 5 lat
Dział Kontroli Podatkowej i Analiz 12 osób: kierownik, starszy komisarz, 3 komisarzy,
2 starszych inspektorów,
5 inspektorów
wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, płeć   męska, staż pracy powyżej 2 lat
Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Podatków   Majątkowych i Opłat 4 osoby: komisarz, starszy inspektor, 2 inspektorów wyższe wykształcenie prawnicze ze znajomością   aktualnych przepisów d/s majątkowych, staż pracy powyżej 5 lat
Dział Rachunkowości 12 osób: kierownik księgowości podatkowej, księgowy,   7 starszych kontrolerów rozliczeń, kontroler rozliczeń, likwidator, kasjer wykształcenie minimum średnie, płeć żeńska
Jednoosobowe Stanowisko Pracy d/s Rachunkowości   Budżetowej główny księgowy budżetowy wykształcenie ekonomiczne o kierunku rachunkowość,   staż pracy powyżej 2 lat
Referat Ogólny 6 osób: kierownik, 2 inspektorów, kierowca, 2   sprzątaczki wykształcenie minimum średnie (dla kierownika),   prawo jazdy (kierowca),
Referat Egzekucji 6 osób: komornik, 2 inspektorów, 3 poborców   skarbowych wykształcenie wyższe prawnicze z aplikacją komornika   (kierownik), wykształcenie średnie (pracownicy), płeć męska
Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Informatyki 2 osoby: komisarz, inspektor wykształcenie wyższe o kierunku informatyka
Jednoosobowe Stanowisko Pracy d/s Karnych Skarbowych komisarz skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze z biegłą znajomością   KPA
Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Ewidencji i   Identyfikacji Podatników 3 osoby: starszy komisarz, inspektor, referent wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy powyżej   3 lat
Jednoosobowe Stanowisko Pracy d/s Obsługi Prywatnej inspektor wykształcenie średnie

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3.2. Wyszczególnienie grup pracowniczych w Urzędzie Skarbowym w Łasku z uwzględnieniem ich hierarchii

LP STANOWISKO LICZBA ZATRUDNIONYCH
1 naczelnik 1
2 zastępca naczelnika 1
3 komornik 1
4 główny księgowy 1
5 kierownik działu 5
6 starszy komisarz 5
7 komisarz 9
8 starszy inspektor 7
9 inspektor 20
10 księgowy 1
11 starszy kontroler 7
12 kontroler 1
13 likwidator 1
14 referent 1
15 kasjer 1
16 poborca skarbowy 3
17 kierowca 1
18 sprzątaczka 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z U.S.

Do zadań Działu Podatku Dochodowego należy w szczególności:

–     udzielanie informacji podatnikom i płatnikom, interesantom o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie, wydawanie druków i formularzy podatkowych,

–     kontrola wstępna dokumentów w sprawach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych,

–     wydanie decyzji w sprawie ulg w podatku dochodowym,

–     podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości,

–     wykonywanie zadań z zakresu przekształceń własnościowych.

Do kluczowych obowiązków Referatu Podatków Pośrednich należy:

–     orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,

–     orzecznictwo w sprawach podatku obrotowego po dniu 5 lipca 1993r,

–     analiza deklaracji podatkowych VAT na okoliczność stosowania właściwych stawek podatkowych i prawidłowego rozliczenia podatku,

–     orzecznictwo w sprawach cen,

–      prowadzenie spraw z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych,

–     prowadzenie spraw z zakresu kas fiskalnych.

Zadaniem Wieloosobowego Stanowiska Przechowywania Akt czyli składnicy jest:

–     prowadzenie ewidencji podatników i jej ciągła aktualizacja,

–     współpraca z informatykiem w zakresie aktualizacji i prowadzenia ewidencji komputerowej podatników,

–     wydawanie zaświadczeń o dochodach podatników prowadzonej egzekucji, czy o nie zaleganiu na wniosek zainteresowanych,

–     współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Statystycznym.

Dział Kontroli Podatkowej i Analiz zajmuje się:

–     planowaniem i wykonywaniem kontroli podatkowej w zakresie niezbędnym do stwierdzenia istnienia obowiązku podatkowego oraz ustalenia zobowiązania podatkowego,

–     ujawnianiem przestępstw i wykroczeń skarbowych

–     wnioskowaniem o ukaranie na podstawie ustawy karnej skarbowej,

–     współdziałaniem z organami ścigania i Urzędu Kontroli Skarbowej,

–     rozpatrywaniem środków odwoławczych i skarg.

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy d/s Podatków Majątkowych i Opłat należy:

–     wydawanie zaświadczeń;

–     nadzór, kontrola, instruktaż w zakresie prawidłowego poboru opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym;

–     współpraca z Policją i innymi organami w zakresie zbierania informacji podatkowych;

–     wykonywanie kontroli podatkowej w zakresie niezbędnych do stwierdzenia istnienia obowiązku podatkowego;

–     ustalenie zobowiązań podatkowych.

Dla pięciu powyższych działów struktura władzy przedstawia się w sposób zobrazowany na rysunku .

Rys. 1. Struktura pracowników Działów Podatkowych w Urzędzie Skarbowym
w Łasku

Źródło: Opracowanie własne

Z kolei do obowiązków Działu Rachunkowości należy:

–     bieżąca analiza kart kontowych,

–     egzekwowanie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i likwidacja nadpłat;

–     opracowywanie okresowych sprawozdań o dochodach budżetowych;

–     terminowe przekazywanie należności dochodów na rachunki poszczególnych budżetów;

–     prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy oraz bieżące odprowadzanie gotówki na rachunki bankowe;

–     bieżące księgowanie przypisów i odpisów oraz wpłat i nadpłat;

–     terminowe sporządzanie upomnień egzekucyjnych i tytułów wykonawczych.

Jednoosobowe Stanowisko Pracy do spraw Rachunkowości Budżetowej ma za zadanie:

–     opracowywanie i wykonywanie planów dochodów i wydatków budżetowych;

–     prowadzenie rachunkowości budżetowej US oraz opracowywanie analiz z wykonania tych planów – sporządzanie w tym zakresie sprawozdań opisowych i rachunkowych;

–     opracowywanie planów dochodów i wydatków środka specjalnego – wynagrodzenia prowizyjne oraz sprawozdawczości.

Rys. 2. Struktura pracowników Działu Księgowości w Urzędzie Skarbowym Łasku

Źródło: Opracowanie własne

Zadaniem Referatu Ogólnego jest:

–     prowadzenie spraw administracyjno- gospodarczych;

–     rejestracja i nadzór w zakresie załatwiania skarg i wniosków od ludności;

–     ochrona p. pożarowa budynku, nadzór nad zabezpieczeniem tajemnicy państwowej i służbowej oraz BHP;

–     prowadzenie spraw organizacyjnych;

–     prowadzenie spraw zaopatrzeniowych;

–     prowadzenie kancelarii tajnej;

–     inne sprawy zlecone przez Naczelnika.

Do zadań Referatu Egzekucji należy:

–     ściąganie i zabezpieczanie należności pieniężnych;

–     planowanie egzekucji z uwzględnieniem wszystkich jej form;

–     dokonywanie rozliczeń z wierzycielami;

–     obliczanie wysokości wynagradzania prowizyjnego dla poborców i innych pracowników.

Rys. 3. Struktura pracowników Działu Egzekucji w Urzędzie Skarbowym Łasku

Źródło: Opracowanie własne

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Informatyki ma obowiązek:

–     administrować systemami informatycznymi;

–     opiekować się i nadzorować sprzęt komputerowy;

–     wdrażać, eksploatować i doskonalić wdrożone systemy informatyczne.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy d/s Karnych Skarbowych należy:

–     prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczeń skarbowych;

–     sporządzanie wniosków o ukaranie na podstawie ustawy karnej skarbowej;

–     sporządzanie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu na żądanie strony.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Ewidencji i Identyfikacji Podatników zajmuje się w szczególności:

–     przyjmowaniem zgłoszeń identyfikacyjnych podatników oraz informacji o zmianie danych objętych tym zgłoszeniem;

–     wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie nadawania numerów identyfikacji podatkowej zwanych dalej „NIP”;

–     prowadzenie ewidencji podatników z nadanymi NIP;

–     prowadzeniem i aktualizacją danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz gromadzenie;

–     przechowywaniem danych stanowiących podstawę rejestracji i dokonywaniem w niej zmian;

–     udzielaniem informacji podatnikom o podstawowych zasadach dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego, w tym również o skutkach nie dokonania zgłoszenia w terminie, wielokrotnego zgłoszenia i nie aktualizowania danych.

Rys. 4. Struktura pracowników Działu d/s Ewidencji Podatników

Źródło: Opracowanie własne

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy d/s Obsługi Prywatnej należy:

–     udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

–     udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania urzędu skarbowego;

–     wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym.


[1] Dziennik Ustaw Nr 106, ustawa z dnia 21.06.1996 r., poz. 489.

Reklamy