Archiwa blogu

Planowanie jako podstawowa funkcja kierowania organizacją

Planowanie jest wyjściową i celotwórczą funkcją kierowania, projektowaniem przyszłości do jakiej dążą menedżerowie, zgodnie z ich aspiracjami przy wykorzystaniu środków prowadzących do ich realizacji –  inaczej mówiąc jest to wybór przyszłych działań.

Aspiracje menedżerów należy zintegrować w zwartym scenariuszu podporządkowanym trzem celom:

  • tworzeniu obrazu pokazującego, czym organizacja chciałaby być jako całość;
  • ustanowieniu wytycznych dla planowania stopniowego przejścia od organizacji istniejącej  do pożądanej;
  • pobudzeniu i rozpaleniu wyobraźni menedżerów do tego stopnia, aby zerwali ze stereotypami z siłą dostateczną do ich pokonania i włączyli się do procesu dokonywania zmian.

Tak więc najistotniejszym elementem planowania jest sprecyzowanie – co i w jakim celu chce się robić, a następnie przystąpić do realizacji.

Mechanizm istoty planowania w praktycznej działalności menedżera przedstawia schemat 1.

Schemat 1.

TYTUŁ:  PLANOWANIE  I  JEGO  ELEMENTY  SKŁADOWE[1]

prace


[1] Zob. L. Haber „Zarys zarządzania małą firmą” ,s 86

Reklamy