Archiwa blogu

Źródła doboru personelu

Jedynym decydentem w kwestii doboru personelu w US w Łasku jest jego Naczelnik. Najważniejszym źródłem naboru ludzi są biura pośrednictwa pracy oraz osobiste kontakty. W zależności od zapotrzebowania stanowiska stosuje się odmienne źródła. W celu naboru pracowników na szeregowe stanowiska pracy najczęściej stosuje się w US tzw. szeroki rynek pracy. Główną zaletą tego źródła jest uzyskanie maksymalnej liczby profesjonalnych kandydatów na pracowników, co ułatwia lepszą relację spośród chętnych i możliwość zatrudnienia najlepszego spośród przybyłych. Charakterystycznym źródłem przy doborze pracownika na stanowisko kierownicze wymagające dużych umiejętności i kwalifikacji jest wywiad ustny przeprowadzany przez decydenta wśród znajomych potencjalnych kandydatów. Odbywa się to na zasadzie niezobowiązujących rozmów, podczas których Naczelnik, jako główny zainteresowany, formułuje pytania dotyczące potencjalnego kandydata. Mamy na myśli szczególnie jego wykształcenie, staż pracy i dotychczasowe osiągnięcia.

Najogólniej jednak można przyjąć, że kandydaci obsadzani są na wolne stanowiska ze źródła zewnętrznego, czyli spoza urzędu. Za tym typem rekrutacji przemawia fakt, że zatrudniając kogoś z zewnątrz dajemy szansę organizacji na zdobycie fachowca, obiektywnego pracownika nie uwikłanego w żadne wewnętrzne układy. Bardzo ważne jest także, że nowy pracownik ma możliwość uzdrowienia nierzadko nieprzyjemnej atmosfery, jest szansą na rozwiązanie pewnych starych problemów, może zaproponować oczywiste, choć niedostrzegane wcześniej metody usprawnień działania np. komórek egzekucyjnych. Ponadto Naczelnik decydując się na kandydata z zewnątrz, zapobiega w znacznym stopniu  aktom zawiści w gronie najbliżej rywalizujących pracowników na dane stanowisko (co nie zakłóca współpracy między urzędnikami).

Kontrargumentem na stosowanie tego typu rekrutacji jest stosunkowo długi czas adaptacji danego pracownika. Jeżeli odpowiedzialność danego stanowiska, np. kierownika podatków, wymaga podejmowania natychmiastowej decyzji, wówczas nieznajomość reguł panujących w tej organizacji, niepewność własnego autorytetu mogą w znacznym stopniu zakłócić prawidłowe funkcjonowanie danej komórki, a w konsekwencji całego urzędu.

Specyficznym źródłem przyszłych pracowników są zatrudnieni kandydaci z biura interwencyjnego, czyli z Biura Pracy. Po określonym z góry czasie próbnym, podczas którego interwent wykonuje powierzone mu prace, gdy się sprawdzi – ma szansę zostać przyjęty w poczet pracowników zatrudnianych na stałe. Warunkiem takiej decyzji naczelnika jest rzetelność wykonywanej pracy, uczciwość i kompetencje uprawniające go do tego konkretnego przedsięwzięcia. Tego typu źródło jest nader często praktykowane z uwagi na wcześniejsze sprawdzenie umiejętności i przydatności kandydata na dane miejsce pracy. Nie bez znaczenia jest także znajomość istniejących układów, powiązań, przynależności w trzonie samej instytucji, co z pewnością przyspieszyłoby proces adaptacyjny takiego pracownika.

Kwestią kryteriów formalnych, według których należy zatrudniać kandydatów na pracowników urzędów, zajęło się polskie ustawodawstwo, które w sposób jednoznaczny określiło podstawowe wymagania. Urzędnikiem państwowym może być osoba, która[1]:

 1. 1.   jest obywatelem polskim,
 2. 2.   ukończyła 18 lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. 3.   ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną,
 4. 4.   swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika urzędu państwowego,
 5. 5.   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ponadto bazą do przyjęcia danego kandydata w grono pracowników jest określenie w w/w ustawie zakresu obowiązków, jakim powinien sprostać każdy urzędnik. Do najbardziej charakterystycznych należą[2]:

 1. 1.   ochrona interesów państwa oraz prawa i słusznych interesów obywateli, wykonując swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań urzędu oraz jego funkcjonowanie,
 2. 2.   przestrzeganie konstytucji RP, ustaw i innych przepisów prawa,
 3. 3.   strzeżenie autorytetu RP,
 4. 4.   kierowanie się zasadami sprawiedliwości społecznej oraz interesu państwa,
 5. 5.   reagowanie w sposób rzeczowy na krytyczne uwagi obywateli oraz skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu,
 6. 6.   zachowywanie się z godnością w pracy i poza pracą,
 7. 7.   przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 8. 8.   przestrzeganie dyscypliny pracy,
 9. 9.   przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

10. pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Powyższe wymagania stawiane są w zasadzie każdemu potencjalnemu urzędnikowi, jednakże z racji odmienności wykonywanej pracy od przełożonego i podwładnego żądane są inne cechy. Na stanowisku kierowniczym w US w Łasku najbardziej preferowanymi walorami są:

 1. 1.   wykształcenie wyższe – ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: prawniczego i ekonomicznego,
 2. 2.   wiedza – najmilej widziana jest ta z zakresu prawa podatkowego, administracji i księgowości,
 3. 3.   staż kierowniczy – najlepiej 5 – 7 letni, który dawałby kandydatowi ogólną znajomość procedury postępowania z podwładnymi, wyrobił w nim przyjmowanie i ponoszenie odpowiedzialności, uczulił na podstawowe problemy, z jakimi może borykać się każda kadra kierownicza,
 4. 4.   wiek i dobry stan zdrowia – na stanowiska kierowników poszczególnych działów zatrudnia się najczęściej osoby w wieku 35- 40 lat, który może wskazywać na duże doświadczenie w sprawdzeniu się w danej komórce, a także pozwolić na utrzymanie odpowiedniego autorytetu wśród podwładnych,
 5. 5.   umiejętność stawiania podwładnym wysokich wymagań na miarę ich możliwości, a także stanowcze  egzekwowanie ich. Z tym kryterium wiąże się ostatnie, z najbardziej pożądanych, a mianowicie:
 6. 6.   krytycyzm w stosunku do podwładnych polegający na dostrzeganiu ich niedoskonałości, zaniedbań w pracy i otwarte komunikowanie im o tym. Jest to cecha niezmiernie ważna przy doborze głównego księgowego, którego strach bądź wstyd przed podwładnymi mógłby w znacznym stopniu naruszyć rzetelność, a nawet sam sens funkcjonowania urzędu skarbowego.

Odmiennymi prawami rządzi się dobór pracowników na niższe szczeble. Tu kryteria ustalają z reguły poszczególni kierownicy i w zależności od wymaganych cech są one odpowiednio egzekwowane.

W dziale księgowości np. głównymi wyznacznikami są przede wszystkim dokładność, czasami krańcowa skrupulatność, systematyczność i cierpliwość. Ogromnie ważnym atutem kandydata ubiegającego się o stanowisko w tej jednostce jest minimum 5 letni staż w zakresie księgowania.

Z kolei od pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej wymagane jest prawo jazdy z racji częstych kontroli poza miastem, a także stosunkowo duża dyspozycyjność, co się wiąże z zamieszkiwaniem w Łasku. Te same wymagania stawiane są także pracownikom działu egzekucyjnego. Większości pracownikom stawiane wymagania mają charakter intuicyjny, jak np. nienaganna postawa moralna i społeczna, pracowitość, dyskrecja, kompromisowość i inne. Z racji odpowiedzialności zadań US, jak i autorytetu instytucji nie stosuje się doboru na zasadzie zupełnego przypadku.


[1] Dziennik Ustaw Nr 31, ustawa z dnia 16.09.1982r, poz.214.

[2] Zarządzenie Naczelnika U.S. w Łasku z 31.01.97

Reklamy