Archiwa blogu

Wszczęcie i przebieg postępowania rejestrowego

Zarząd jest obowiązany – po zaistnieniu przesłanek zgłoszenia spółki do rejestracji – złożyć we właściwym sądzie rejestrowym wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców (art. 164 § 1 k.s.h). Zarząd nie może uchylić się od tego obowiązku, a odpowiedzialności w przypadku zaniechania tej czynności była mowa w rozdziale II „Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki przed rejestracją”. W razie nie zgłoszenia zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, lub jeśli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu (art. 169 k.s.h.) o czym była już mowa. Od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców pobierany jest wpis stały w wysokości 1000 zł.(§ 45ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych).

Wpis spółki z o.o. do rejestru jest wpisem obligatoryjnym i konstytutywnym, w tym momencie powstaje spółka z o.o. jako osoba prawna. Jednak sąd nie może przymusić do dokonania tej czynności.

Złożenie na urzędowym formularzu wniosku o wpis rozpoczyna postępowanie rejestrowe, w którym uczestniczy sąd rejestrowy, wnioskodawca, czyli podmiot wpisywany do rejestru, który jest reprezentowany przez zarząd, uczestnicy i ewentualnie podmioty pomocnicze sądu rejestrowego.

Zgłoszenia zawiązania spółki celem wpisu do rejestru przedsiębiorców muszą dokonać wszyscy członkowie zarządu, a nie ich określona liczba wymagana do reprezentowania spółki (art. 205 k.s.h.). Regulacja ta stanowi novum w k.s.h., gdzie w art. 19 zawarto unormowanie zgodnie, z którą złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko w przypadku gdy ustawa tak stanowi. W interesującym nas zakresie przepis art. 164§ 1 zd.2 stanowi, iż „wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu”.

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu (art. 19 ustawy o KRS). Zgłoszenie spółki z o.o. do sądu rejestrowego powinno, zgodnie z art. 166§ 1 k.s.h., zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu, oraz sposób reprezentowania spółki, nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności, czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony, jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma Do zgłoszenia spółki należy również zgodnie z art. 167 k.s.h., dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego, podpisany przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu .

Po zgłoszeniu wniosku, jest on badany przez sąd pod kątem spełnienia wymogów formalnych i materialnych (art. 23 ustawy o KRS).

Badaniu podlegają : właściwość sądu, należyte opłacenie wniosku, występowanie wszystkich obligatoryjnych składników wniosku oraz przesłanek do odrzucenia wniosku, dopuszczalność zgłoszenia i legitymacja wnioskodawcy do dokonania zgłoszenia. Następnie sąd ustala, czy wniosek i dołączone do niego dokumenty, a przede wszystkim umowa, są zgodne z przepisami prawa. Jeżeli umowa posiada wszystkie obligatoryjne składniki, sąd bada ich zgodność z prawem w sprawach dotyczących zazwyczaj prawnej dopuszczalności celu zawiązanej spółki, wysokości kapitału zakładowego i udziału (art. 134 k.s.h.) , formy organizacyjnej spółki, czy też zdolności założycieli do bycia wspólnikami.

W sytuacji, gdy w wyniku badań sądu pojawi się w zgłoszeniu brak usuwalny, sąd rejestrowy wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do usunięcia braku pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. Jednakże , zgodnie z przepisem art.164§3 sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wspólnych kosztów .

Regulacja ta zawarta w k.s.h. przez ustawodawcę jest bardzo rozsądna w przeciwieństwie do rozwiązania przyjętego w art. 19 ust.3 ustawy o KRS. W przepisie tym przyjęto, że wniosek o wpis do rejestru między innymi nie prawidłowo wypełniony podlega zwróceniu do uzupełnienia braków. Trzeba podkreślić, że sądy rejestrowe drastycznie nadużywają jej regulacji uznając, iż wniosek jest nie prawidłowo wypełniony to np. wniosek cechujący się brakiem kropki w danej rubryce formularza urzędowego. Interesów wnioskodawców nie chroni także przepis art. 19 ust. 4 ustawy o KRS który pozwala w razie zwrócenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego, przy pierwszym wpisie do rejestru ponownie go złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie i wówczas wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. W takiej sytuacji należy postulować ingerencję ustawodawcy w ustawie o KRS celem jej stosownej zmiany. Jeżeli natomiast jeśli sąd uzna nieważność umowy, wniosek zostaje oddalony, gdyż uzupełnieniu podlegają tylko braki formalne prawa. Sąd oddala tez wniosek, jeżeli zamierzona działalność spółki jest zakazana lub niezgodna z zasadami współżycia społecznego, nie może być wykonywana ze względu na monopol innych osób lub nie są spełnione warunki ważności umowy lub zgłoszenia.

Sąd, w przypadku uzasadnionych wątpliwości może też badać zgodność zgłoszonych danych z rzeczywistym stanem (art. 23 ust. 2 zd. 2 ustawy o KRS)

Reklamy