Archiwa blogu

Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A.

Obecny kształt Grupy PKN ORLEN jest wynikiem połączenia – które weszło w życie we wrześniu 1999 r. – PKN (poprzednio Petrochemia Płock), największego przetwórcy ropy naftowej i producenta produktów ropopochodnych w Polsce, z CPN, wiodącym dystrybutorem paliw silnikowych w Polsce. 12 kwietnia 2000 r. Spółka dominująca zmieniła swoją nazwę na PKN ORLEN. Do podstawowej działalności Grupy PKN ORLEN należy przetwarzanie ropy naftowej i produkcja szerokiego zakresu produktów ropopochodnych i petrochemicznych oraz składowanie, transport, dystrybucja i sprzedaż tych produktów.

Spółka została przekształcona w czerwcu 1993 r. z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną pod firmą Petrochemia Płock S.A., do której w tym samym roku zostały przeniesione wszystkie aktywa i pasywa jej poprzednika, przedsiębiorstwa państwowego. Istniejąca obecnie Grupa PKN ORLEN jest wynikiem reorganizacji polskiego sektora naftowego w związku z realizacją rządowego Programu Prywatyzacji i Restrukturyzacji Sektora Naftowego pod wspólnym nadzorem Nafty Polskiej i Skarbu Państwa. Częścią tej reorganizacji było przeniesienie do Nafty Polskiej spółek kontrolowanych przez CPN – DEC w kwietniu 1997 r. i Nafto bazy w marcu 1999 r. Odpowiednio w czerwcu 1997 r. i styczniu 1999 r. PKN ORLEN stał się również właścicielem około 75% akcji Rafinerii Trzebinia i Rafinerii Jedlicze, które uprzednio należały do Nafty Polskiej. Po niedawnym podwyższeniu kapitału w Rafinerii Trzebinia udział PKN ORLEN w tej rafinerii wzrósł do 77%. W maju 1999 r. walne zgromadzenia akcjonariuszy Petrochemii Płock i CPN (największego krajowego dystrybutora paliw płynnych) podjęły uchwały o połączeniu obu spółek. Połączenie zakończyło się, formalnie w rezultacie wykreślenia CPN z rejestru handlowego we wrześniu 1999 r. PKN ORLEN jest podmiotem kontynuującym działalność po połączeniu.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe pro forma zostało przygotowane tak, jakby Grupa PKN ORLEN powstała w swoim obecnym kształcie 1 stycznia 1997 r. W przypadku gdyby Grupa PKN ORLEN funkcjonowała w obecnym kształcie przez wszystkie prezentowane okresy, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe pro forma niekoniecznie odzwierciedlałyby sytuację finansową oraz wyniki działalności gospodarczej połączonych jednostek, gdyby ich połączenie faktycznie nastąpiło przed 1 stycznia 1997 r. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe pro forma zawiera dane finansowe Spółki i jej skonsolidowanych spółek zależnych. Spółki stowarzyszone, w których Spółka posiada bezpośrednio albo pośrednio od 20 do 50% kapitału i w stosunku do których posiada znaczący wpływ, ujmowane są według metody praw własności. Podmioty, w których Spółka posiada mniej niż 20% udziałów oraz nie konsolidowane spółki zależne i stowarzyszone, są ujmowane w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych pro forma według metody kosztu historycznego, pomniejszonego o odpis w związku z trwałą utratą wartości, jeżeli ma to zastosowanie.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane finansowe zawarte w tym rozdziale pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego pro forma przygotowanego zgodnie z PSR (z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży głównych grup produktów dla każdego z lat upływających 31 grudnia 1997, 1998 i 1999 r.). Odniesienia w niniejszym rozdziale do,,1997”, ,,1998”, ,,1999″ oznaczają, że dane dotyczą okresów 12-miesięcznych, upływających dnia 31 grudnia danego roku. Przy obliczaniu udziałów i dynamik zmian poszczególnych wartości prezentowanych w poniższym rozdziale w milionach PLN bazowano na danych źródłowych, które wyrażone były w tysiącach PLN. Stad wyliczone i zaprezentowane dokładne wartości wskaźników mogą się różnic od wyników obliczeń, które byłyby oparte na danych finansowych zaokrąglonych do mln PLN, które też są prezentowane w niniejszym rozdziale [Dokument Informacyjny, PKN ORLEN S.A., 1997 –1999, s. III / 1].

Reklamy