Style zarządzania – podrozdział pracy magisterskiej

Koncepcja stylów zarządzania jest bardzo różnie omawiana w literaturze. Zazwyczaj pojęcie „styl zarządzania” uży­wane jest zamiennie z pojęciem „styl kierowania” i definiowane następująco: styl zarządzania (kierowania) to całokształt sposo­bów oddziaływania przełożonego na podwładnych w celu skło­nienia ich do wypełniania swoich ról organizacyjnych (pracowni­czych). Niektórzy autorzy odróżniają jednak od siebie te pojęcia i przez styl zarządzania rozumieją np. sposób podejmowania de­cyzji oraz przekazywania ich podwładnym czy też specyficzny dla menedżera sposób wykonywania funkcji kierowniczych. Jan K. Solarz analizując narodowe style zarządzania definiuje je za pomocą pojęcia technologii zarządzania. „Pod nazwą «narodowy styl zarządzania» – pisze on – będziemy rozumieć stan tożsa­mości narodowej i kultury pracy przejawiający się w odrębności stosowanej przez poszczególne państwa i ich instytucje społecz­ne technologii zarządzania w trakcie zbiorowej, społecznej odpo­wiedzi na wyzwania rozwojowe ich ekonomik”, przy czym „tech­nologia to całokształt wiedzy, umiejętności i gotowości ich sto­sowania przez podmioty zarządzania połączone w zorganizowany sposób z materialnymi środkami zarządzania”.

Interesujący punkt widzenia na oba te style prezentuje zwła­szcza Janusz Homplewicz. „Styl kierowania – pisze on – łączy się z osobowością i postawą kierownika, z jego właściwościami psychofizycznymi przesądzającymi w jakimś stopniu o organizacji jego pracy i stosunku do podwładnych. Natomiast system za­rządzania to już świadomie wypracowana cała «strategia kierownictwie, to cały system świadomie ukształtowanych stylów kie­rowania poszczególnych kierowników struktury i, co ważniejsze, odpowiadający społeczno-ekonomicznym warunkom pracy stru­ktury”

Prace magisterskie z zarządzania omawiające style zarządzania zawierają zawsze (oczywiście, polskie prace magisterskie) podział zaproponowany przez Witolda Kieżuna. Według Witolda Kieżuna, można wyróżnić trzy podstawowe style zarządzania, a mianowicie: technokratyczne-analityczny, po­lityczny i przedsiębiorczy.

Styl technokratyczne-analityczny odznacza się założeniem racjonalnego działania na podstawie różnorodnych analiz, okre­ślających zarówno strukturę celów, jak i metody ich realizacji. Za­kłada się tu możliwość daleko idącego zdeterminowania procesu zarządzania, maksymalnego ograniczenia niepewności w działa­niu, a więc kładzie się nacisk na jak najdokładniejsze przygoto­wanie wszystkich działań przedsiębiorstwa. W stylu tym wykorzy­stuje się nowoczesną technikę elektroniczną, która stwarza duże możliwości odgraniczenia wpływu czynników przypadkowych, a także naukowe metody zarządzania. Jest on możliwy do sto­sowania w warunkach daleko posuniętej stabilności środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także w dużych kompleksach przemysłowych (korporacjach), które nie są nastawione na dyna­miczny, spontaniczny proces innowacyjny.

Styl polityczny odznacza się tym, że proces zarządzania jest poddany wpływom preferencji indywidualnych, walki o władzę oraz różnym zjawiskom społecznym, które poważnie ograniczają sprawność działania. Można wyróżnić przynajmniej trzy rodzaje tego stylu:

 • styl uzgodnień i partycypacji – zakłada koniecz­ność szukania jakichś form współpracy, niezależnie od powsta­łych konfliktów i rozwiązań kompromisowych, co ułatwia niewąt­pliwie poszerzanie procesu partycypacji bądź też wprowadzanie techniki zarządzania przez cele;
 • styl przetargów i negocjacji – zakłada prowa­dzenie umiejętnej taktyki rozwiązywania konfliktów i negocjacji wewnętrznych, wprowadzanie zmian satysfakcjonujących pracow­ników i tworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie ich wyższych potrzeb itp.;
 • styl perswazji i systemu wartości – ma za za­danie przekonanie załogi o słuszności systemu wartości repre­zentowanego przez naczelne kierownictwo i skłanianie jej do je­go zaakceptowania. Ta perswazja zasadza się na pewnej indo­ktrynacji, wychodząc z założenia, że przyjęcie przez załogę wspólnych wartości bardziej ją stabilizuje i motywuje, a także utrwala postawy dążenia do postępu.

Styl polityczny we wszystkich swoich wariantach nawiązuje do wewnętrznego środowiska demokratycznego, akceptując wewnę­trzną ciągłą grę konfliktową, która ma pobudzać zmysł innowa­cyjny i dynamizm rozwojowy.

Styl przedsiębiorczy odznacza się nieprecyzyjnie sformuło­wanymi celami, jednak wyraźnie określonymi co do charakteru produkcji i rynku; decyzje są w nim podejmowane bądź to bez­pośrednio przez przedsiębiorcę, bądź przez zespół jego najbliż­szych współpracowników, na podstawie własnego doświadczenia, rozeznania i intuicji. Organizacja firmy jest słabo ustrukturalizo­wana, elastyczna, uzależniona od doraźnych preferencji przedsię­biorcy, co sprzyja znakomicie szybkości podejmowania decyzji in­nowacyjnych i szybkiemu wejściu na rynek. Styl ten kładzie mniejszy nacisk na sformalizowany ład organizacyjny i formalne planowanie, zwracając główną uwagę na indywidualną swobodę działania, innowację i inicjatywę. Relacje międzyludzkie są w nim bardziej uproszczone i bezpośrednie. Często kształtują się sto­sunki przyjacielskie, jednakże występuje element jasno zarysowa­nej dominacji przedsiębiorcy.

Reklamy

Zasada wynagradzania osiągnięć

Obecnie, w czasach dynamicznego rozwoju wielu firm, liczą się efekty pracy. Dla pracodawcy liczy się coraz częściej nie wysiłek włożony przez pracownika, ale efekt tego wysiłku w postaci korzyści dla przedsiębiorstwa. Dlatego też wiele firm tworzy tzw. centra zysku, wyznacza się ambitne zadania dla pracowników i zespołów. Oznacza to, że:

 • są określane dla wszystkich stanowisk pracy zadania/oczekiwania,
 • wyraźnie sprecyzowany jest związek między osiągnięciem celu a nagrodą,
 • postępy są monitorowane,
 • wypłata wynagrodzenia występuje w jak najkrótszym czasie po zrealizowaniu zadania.

Zasada ta jest niezwykle skuteczna i bardzo motywująca pracowników, jednak tylko wówczas, gdy wszystkie wyżej wymienione aspekty są spełnione. Zadania muszą być dla pracowników ambitne, realistyczne i wyraźnie powiązane z celami firmy.

Zarządzanie przez uczestnictwo

Metoda ta polega na tym, że wszyscy pracownicy zachęcani są do brania udziału w rozwoju firmy poprzez składanie propozycji, wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów czy podnoszenie jakości produktów i usług oferowanych przez firmę. Uczestniczenie w procesach decyzyjnych przez pracowników i menedżerów ma korzystny wpływ zarówno na nich samych jak i na firmę.

Do korzyści wynikających z tej metody możemy zaliczyć lepszą komunikację, większy udział pracowników w codziennych czynnościach firmy, poprawę skuteczności i wydajności oraz zadowolenie z pracy.

Potrzeba przynależności w teoriach motywowania

Potrzeba przynależności określa pragnienie ludzkiego towarzystwa i akceptacji. Ludzie, dla których ta potrzeba jest dominująca, cenią dobrą atmosferę w pracy oraz możliwość nawiązywania przyjaźni. Takim osobom trudno piastować kierownicze stanowiska, ponieważ mogą mieć problem z racjonalną i obiektywną decyzją. Są także podatne na uleganie wpływom innych, zwłaszcza gdy są ona dla nich autorytetem lub są z nimi emocjonalnie związane.

Samozarządzające zespoły pracownicze

Metoda ta polega na stworzeniu zespołu osób o różnych umiejętnościach i talentach, które będą pracowały nad osiągnięciem wspólnego celu. Zespoły razem ustalają harmonogram zadań, wyznaczają cele, planują i rozwiązują zaistniałe problemy. Rola menedżerów w tym systemie sprowadza się do wspierania rozwoju i kształtowania umiejętności zespołu.[1]

Por. D. Podmoroff, 365 sposobów..op cit, s. 53-60

Zarządzanie przez cele

Metoda ta została wymyślona prze Petera Druckera. Polega ona na tym, że wszyscy pracują nad realizacją indywidualnych celów, które z kolei związane są z celami organizacji i są podstawą oceny wyników pracy.[1]

„Pracownicy rozumieją główne cele organizacji i dostrzegają realny wpływ indywidualnej pracy każdego z nich na całą firmę, przez co tworzą grupę niezależnych jednostek, którym jednak przyświeca wspólny cel.(…)

Ściśle związana z metodą zarządzania przez cele jest tzw. zasada SMART, według której cel powinien być:

Specyficzny: cel jest ściśle określony i jasno zdefiniowany.

Mierzalny: cel zawiera składnik ilościowy, który można wyrazić ilościowo.

Adekwatny: pracownicy dysponują odpowiednimi środkami i zasobami umożliwiającymi realizacją celu.

Realny:    pracownik, po uwzględnieniu ewentualnych okoliczności łagodzących, ma realną szansę powodzenia w osiągnięciu celu.

Terminowy: osiągnięcie celu musi nastąpić w określonych ramach czasowych.

Logika metody zarządzania przez cele polega na wzmocnieniu czynników motywujących, takich jak autonomia, odpowiedzialność oraz bezpośrednie zaangażowanie w wyznaczanie celów.[2] Dzięki temu pracownicy każdego szczebla mają swój wkład w proces wyznaczania celów.

[1] Por. D. Podmoroff, 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, JAK, Warszawa 2010, s.49, 50, 52

[2] D. Podmoroff, 365 sposobów..op cit, s. 52, 53

Wymagania stawiane sprawności kierowania

Menedżerowie, chcąc skutecznie wypełniać swoje role kie­rownicze, muszą posiadać odpowiednie umiejętności ro­zumiane jako względnie trwała zdolność do zastosowania profesjonalnej wiedzy w sposób praktyczny w celu uzyskania pożą­danego rezultatu w danej sytuacji działania. W literaturze po­święconej zarządzaniu wskazuje się na cztery ważne rodzaje umiejętności kierowniczych. Są to:

 • umiejętności techniczne (technical skill) – umiejętności niezbędne do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją oraz stosowaniem właściwej dla niej techniki i technologii;
 • umiejętności interpersonalne (human skill) – umiejętności nawiązywania kontaktów, upraszczania komunikacji i zwiększania jej efektywności, rozwiązywania konfliktów, motywowania, spra­wiedliwego oceniania pracowników, współpracy z dostawcami, klientami, inwestorami itp.;
 • umiejętności koncepcyjne (conceptual ski/l) – zdolność abstrakcyjnego myślenia, rozpoznawania złożoności sytuacji i ro­zumienia relacji między jej elementami, umiejętność strategiczne­go myślenia i działania, holistycznego patrzenia na cele organi­zacji itp.;
 • umiejętności diagnostyczne i analityczne (design skill) ­umiejętność analizowania i diagnozowania problemów w organi­zacji, badania ich symptomów i opracowania racjonalnych roz­wiązań, a więc zaprojektowania najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji i powzięcia rozsądnej decyzji.

Umiejętności te rozkładają się różnie w zależności od pozio­mu zarządzania: na poziomie najwyższym do­minują umiejętności koncepcyjne i diagnostyczne, zaś techniczne odgrywają niewielką rolę; na poziomie średnim obie te grupy umiejętności są mniej więcej jednakowo waż­ne, zaś na poziomie niższym dominują umiejętności techniczne, natomiast rola umiejętności koncepcyjnych i diagnostycznych jest znikoma. Na wszystkich poziomach umiejętności interpersonalne są jednakowo ważne.

Metody zarządzania projektami informatycznymi

Zarządzanie projektem informatycznym opiera się na wybranej przez kierownika projektu metodzie. Metoda stanowi „sposób zarządzania, który określa zakres i strukturę działań oraz wskazuje środki konieczne do ich wykonania. Sposób działania opisany
w metodzie powinien doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu oraz nadawać się
do wielokrotnego zastosowania w podobnych przypadkach.”[1] A więc jest w pewnym stopniu uniwersalnym narzędziem, modelem postępowania, którym kierownicy projektu posługują się do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Trudno zliczyć wszystkie istniejące metody zarządzania projektami, jednak można
je w pewien sposób sklasyfikować. W literaturze podziału metod dokonuje się na wiele sposobów, najczęstsze spotykane podziały to:[2]

 • uniwersalne i specjalne
 • kompleksowe i wycinkowe
 • ogólne i szczegółowe
 • nieformalne (lekkie) i formalne (ciężkie)

Pierwszy podział metod dzieli je na te, które mogą być stosowane w większości rodzajów projektów i na te które mogą być stosowane tylko do ich pewnych wyjątkowych form. Druga klasyfikacja to metody kompleksowe i wycinkowe. Kompleksowe stosuje się do całego procesu zarządzania projektami, natomiast wycinkowe stosuje się tylko
do pewnej części tego procesu np. etapów, faz lub wybranych aspektów zarządzania projektami. Trzeci podział to metody ogólne i szczegółowe. Metody ogólne opisują ramowy sposób postępowania przy projektowaniu rozwiązań całościowych i cząstkowych ze znaczną swobodą działania. Metody szczegółowe natomiast drobiazgowo określają sposób działania, mają zastosowanie w szczególności do projektów o wysokim charakterze powtarzalności.

Ostatni podział jest najbardziej interesujący i należy poświęcić mu nieco więcej uwagi. Z terminologii samych kategorii: nieformalne i formalne wynika, że pierwsza grupa metod nie wymaga tworzenia dużej ilości dokumentacji projektu kładąc nacisk na ustną komunikację, druga natomiast jest przeciwieństwem i stara się trzymać formalnych aspektów realizacji projektu. Stąd też wywodzi się druga nazwa dla tych zbiorów metodyk : lekkie
i ciężkie.

Próba uporządkowania prac projektowych i wszelkiego rodzaju działań w postaci dokumentacji ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Najczęściej sympatykami metod ciężkich są sami klienci, odbiorcy produktów. Dokumentacja może stanowić dla nich skuteczne narzędzie kontroli postępów, kierunku, czasu prac zespołu projektowego,
kosztów itp. Ponadto plan działań, harmonogram, budżet projektu jest ściśle wyznaczony już na początku prac projektowych, co jest dla sponsorów i odbiorców dużym atutem.

Kolejnymi zwolennikami metod formalnych mogą być kierownicy projektów,
w szczególności ci z małym doświadczeniem. Wytyczona ścieżka postępowania jest bardzo cennym drogowskazem dla młodego i niedoświadczonego kierownika zespołu.

Przeciwnikami tych sposobów realizacji projektów są  najczęściej członkowie zespołu oraz doświadczeni kierownicy projektów. Głównymi mankamentami ciężkich metod zarządzania projektami, których wystrzegają się wymienione wyżej osoby, to: wydłużanie czasu realizacji projektu z powodu tworzenia dokumentacji, brak możliwości lub opóźniona reakcja na zmiany, chaos biurokratyczny, dodatkowe koszty, wydłużony czas realizacji projektu, większe zużycie zasobów.

Do sztandarowych przykładów metod ciężkich zalicza się:

 • RUP
 • PRINCE

Ad. 1) Metoda RUP

Metoda Rational Unified Process (RUP) powstała w oparciu o doświadczenie zdobyte przez kierowników projektów informatycznych oraz o dobre praktyki, takie jak: stosowanie cykli iteracyjno-przyrostowych, zarządzanie wymaganiami klienta, tworzenie architektury komponentowej, modelowanie wizualne, weryfikacja jakości i zarządzanie zmianami. Głównym jej założeniem jest koncentrowanie się na procesach, które zawierają się w czterech etapach nazwanych cyklem wytwarzania systemu:[3]

 1. Etap rozpoczęcia
 2. Etap opracowania
 • Etap konstruowania
 1. Etap przekazania systemu

Każdy etap zawiera kamienie milowe, których osiągnięcie determinuje jego ukończenie.

Zgodnie z charakterystyką metod ciężkich RUP jest idealną metodą dla młodych, niedoświadczonych kierowników, gdyż niejako prowadzi „za rękę” przez cały proces wytwarzania systemu. Szczególnie sprawdza się, podczas w realizacji powtarzających się przedsięwzięć. Dodatkowo pomaga poprawnie sporządzić dokumentację projektu.

Wybór tej metody zarządzania nie warunkuje stosowania jej jako jedynej. RUP można łączyć z innymi metodami i dobrymi praktykami.

Ad.2) Metoda Prince

Kolejnym przykładem metodyk ciężkich jest metoda Prince. Powstała ona w Wielkiej Brytanii jako standard do stosowania przy realizacji złożonych projektów, o dużym budżecie.[4] Jej głównym założeniem jest orientacja na wytwarzanie produktów
i komponentów. Jest to metoda, którą można stosować do różnego rodzaju przedsięwzięć, nie tylko informatycznych.[5]

Podobnie jak w metodzie RUP, Prince prowadzi przez 4 etapy:

 1. Przygotowanie założeń projektu
 2. Inicjowanie projektu
 • Sterowanie etapem
 1. Zamykanie projektu

Charakterystyczną cechą Prince jest to, iż tylko trzeci etap sterowania jest iteracyjny.
W początkowych fazach rozpisuje się cele, założenia i plan, aby w czasie realizacji projektu porównywać do nich poczynione postępy. Dlatego jest to dobra metoda dla przedsięwzięć
o wysokim stopniu przewidywalności przebiegu.

Metody lekkie zasadniczo różnią się od ciężkich nie tylko stopniem formalizacji,
ale również stopniem adaptacyjności zmian. Otóż, metody ciężkie w swojej istocie
nie są elastyczne. Stosując je, stopień trudności dostosowania się w szybkim czasie
do jakichkolwiek modyfikacji związanych z produktem, jest bardzo wysoki. Metody lekkie kładą nacisk na krótkoterminowe planowanie iteracyjne, dzięki czemu łatwiej jest dokonywać zmiany. Ważne jest w nich maksymalne uproszczenie projektu oraz stała obecność klienta. Doskonałym przykładem metod lekkich jest metoda Scrum.

Scrum jest młodą metodą zarządzania złożonymi projektami informatycznymi, polegającą na rozłożeniu projektu na tzw. Sprinty, którymi są maksymalnie 30 dniowe okresy, podczas których musi powstać wartość dodana produktu w postaci działających komponentów.[6]  Jest ona oparta na manifeście Agile, który stawia ludzi i ich wzajemne interakcje ponad procedury i narzędzia, działające oprogramowanie ponad wyczerpująca dokumentację, współpracę z klientem ponad negocjowanie kontraktów, reagowanie na zmiany ponad trzymanie się planu.[7]

Podobnie jak metody ciężkie, dzieli się również na etapy:

 1. Rozpoczęcie gry
 2. Faza produkcji
 • Gra na zakończenie

Początki wiążą się z opracowaniem zarysu architektury produktu oraz ze spisaniem
i opracowaniem wszystkich wymagań. Ta lista funkcjonalności sporządzona na podstawie rozmów z klientem, zdobytego doświadczenia i informacji pozostaje otwarta w trakcie trwania projektu. Każdemu elementowi z listy nadawany jest również priorytet, który decyduje o umieszczeniu go w konkretnym sprincie. Metoda ta charakteryzuje się utrzymywaniem ścisłego i ciągłego kontaktu z klientem, bądź też jego przedstawicielem
jak i codziennymi krótkimi spotkaniami samego zespołu, które mają na celu śledzenie postępów prac oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Projekt kończy się spotkaniem użytkowników z projektantami, w celu zatwierdzenia gotowości systemu i realizacji wszystkich wymagań.

Metoda Scrum jest szczególnie odpowiednia przy projektach bardzo złożonych
i skalowalnych, gdzie efekt końcowy może być z początku nie do końca znany, a wymagania klienta nierzadko zmieniane. Wymaga ona jednak bardzo dużych umiejętności, wiedzy
i dojrzałości kierownika projektu.

Liczne walory metod lekkich takich jak Scrum sprawiają, iż współczesne zespoły projektowe powoli odchodzą od stosowania klasycznych metod ciężkich. Niezależnie jednak od wybranego rodzaju, metody zarządzania są nieocenione przy prowadzeniu prac projektowych i strzegą przed chaosem organizacyjnym jak i zarządczym. Prawidłowe ich stosowanie niestety stawia nierzadko trudne wyzwania przed kierownikiem projektu
jak i całym zespołem.

W kolejnym punkcie niniejszej pracy zostaną omówione jakie decyzje i działania mogą być problematyczne przy realizacji projektów informatycznych w dzisiejszych czasach.

[1] M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, str. 126

[2] Ibidem, str. 127

[3] A. Olszewski, RUP Cookbook. Część 2. Wodospadowe podejście, Zespół przede wszystkim, IBM

[4] R. Jones,  Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, str.257

[5] T. Nędzi, Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę Prince,

[6] K. Schwaber, J. Sutherlanda, Przewodnik po SCRUMIE: Reguły Gry,  Lipiec 2011, str. 9

[7] Ibidem, str. 263

Sztuka kierowania

Kierowanie rozumiane jest jako umotywowane i skoordynowane działania ludzi zmierzające do osiągnięcia celów organizacji.

Jednym z ważniejszych elementów kierowania jest zapewnienie współdziałania ludzi. Współdziałanie oznacza pełną integrację wysiłków nie na zasadzie bezwzględnego podporządkowania lecz współpracy. Wiąże się więc z pełną demokratyzacją w środowisku pracy. Innym znaczącym elementem nowoczesnego kierowania jest mobilizowanie, które oznacza koncentrację wysiłków i woli intensywnego i skutecznego działania. Mobilizowanie wiąże się ściśle z podnoszeniem znaczenia pracowników dla firmy, uświadamianiem im ich rzeczywistej roli i uznaniem ich za najważniejszy kapitał. Innym składnikiem kierowania jest motywowanie które polega na świadomym i celowym oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemu wartości i oczekiwań.

Kierowanie jest zawsze funkcją trzech złożonych zmiennych: osobowości kierownika, dojrzałości podwładnych oraz sytuacji kierowania (warunków w jakich on funkcjonuje).

Wszczęcie i przebieg postępowania rejestrowego

Zarząd jest obowiązany – po zaistnieniu przesłanek zgłoszenia spółki do rejestracji – złożyć we właściwym sądzie rejestrowym wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców (art. 164 § 1 k.s.h). Zarząd nie może uchylić się od tego obowiązku, a odpowiedzialności w przypadku zaniechania tej czynności była mowa w rozdziale II „Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki przed rejestracją”. W razie nie zgłoszenia zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, lub jeśli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu (art. 169 k.s.h.) o czym była już mowa. Od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców pobierany jest wpis stały w wysokości 1000 zł.(§ 45ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych).

Wpis spółki z o.o. do rejestru jest wpisem obligatoryjnym i konstytutywnym, w tym momencie powstaje spółka z o.o. jako osoba prawna. Jednak sąd nie może przymusić do dokonania tej czynności.

Złożenie na urzędowym formularzu wniosku o wpis rozpoczyna postępowanie rejestrowe, w którym uczestniczy sąd rejestrowy, wnioskodawca, czyli podmiot wpisywany do rejestru, który jest reprezentowany przez zarząd, uczestnicy i ewentualnie podmioty pomocnicze sądu rejestrowego.

Zgłoszenia zawiązania spółki celem wpisu do rejestru przedsiębiorców muszą dokonać wszyscy członkowie zarządu, a nie ich określona liczba wymagana do reprezentowania spółki (art. 205 k.s.h.). Regulacja ta stanowi novum w k.s.h., gdzie w art. 19 zawarto unormowanie zgodnie, z którą złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko w przypadku gdy ustawa tak stanowi. W interesującym nas zakresie przepis art. 164§ 1 zd.2 stanowi, iż „wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu”.

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu (art. 19 ustawy o KRS). Zgłoszenie spółki z o.o. do sądu rejestrowego powinno, zgodnie z art. 166§ 1 k.s.h., zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu, oraz sposób reprezentowania spółki, nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności, czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony, jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma Do zgłoszenia spółki należy również zgodnie z art. 167 k.s.h., dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego, podpisany przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu .

Po zgłoszeniu wniosku, jest on badany przez sąd pod kątem spełnienia wymogów formalnych i materialnych (art. 23 ustawy o KRS).

Badaniu podlegają : właściwość sądu, należyte opłacenie wniosku, występowanie wszystkich obligatoryjnych składników wniosku oraz przesłanek do odrzucenia wniosku, dopuszczalność zgłoszenia i legitymacja wnioskodawcy do dokonania zgłoszenia. Następnie sąd ustala, czy wniosek i dołączone do niego dokumenty, a przede wszystkim umowa, są zgodne z przepisami prawa. Jeżeli umowa posiada wszystkie obligatoryjne składniki, sąd bada ich zgodność z prawem w sprawach dotyczących zazwyczaj prawnej dopuszczalności celu zawiązanej spółki, wysokości kapitału zakładowego i udziału (art. 134 k.s.h.) , formy organizacyjnej spółki, czy też zdolności założycieli do bycia wspólnikami.

W sytuacji, gdy w wyniku badań sądu pojawi się w zgłoszeniu brak usuwalny, sąd rejestrowy wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do usunięcia braku pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. Jednakże , zgodnie z przepisem art.164§3 sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wspólnych kosztów .

Regulacja ta zawarta w k.s.h. przez ustawodawcę jest bardzo rozsądna w przeciwieństwie do rozwiązania przyjętego w art. 19 ust.3 ustawy o KRS. W przepisie tym przyjęto, że wniosek o wpis do rejestru między innymi nie prawidłowo wypełniony podlega zwróceniu do uzupełnienia braków. Trzeba podkreślić, że sądy rejestrowe drastycznie nadużywają jej regulacji uznając, iż wniosek jest nie prawidłowo wypełniony to np. wniosek cechujący się brakiem kropki w danej rubryce formularza urzędowego. Interesów wnioskodawców nie chroni także przepis art. 19 ust. 4 ustawy o KRS który pozwala w razie zwrócenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego, przy pierwszym wpisie do rejestru ponownie go złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie i wówczas wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. W takiej sytuacji należy postulować ingerencję ustawodawcy w ustawie o KRS celem jej stosownej zmiany. Jeżeli natomiast jeśli sąd uzna nieważność umowy, wniosek zostaje oddalony, gdyż uzupełnieniu podlegają tylko braki formalne prawa. Sąd oddala tez wniosek, jeżeli zamierzona działalność spółki jest zakazana lub niezgodna z zasadami współżycia społecznego, nie może być wykonywana ze względu na monopol innych osób lub nie są spełnione warunki ważności umowy lub zgłoszenia.

Sąd, w przypadku uzasadnionych wątpliwości może też badać zgodność zgłoszonych danych z rzeczywistym stanem (art. 23 ust. 2 zd. 2 ustawy o KRS)